ANSUL

ansul logo140

line 1000

portable fire

ถังดับเพลิงแบบมือถือ


เพื่อให้คุณเตรียมพร้อมในการรับมือกับเหตุเพลิงไหม้ภายในเวลาเพียงสองนาที ANSUL มีถังดับเพลิงแบบมือถือหลายชนิดให้คุณเลือกใช้ เพื่อปกป้องชีวิตและทรัพย์สินของคุณ

 

ข้อมูลรายละเอียด >

  • Types of Ansul portable-fire-extinguishers

• K-GUARD Kitchen Hand Portable Extinguisher
• RED LINE HAND PORTABLE EXTINGUISHERS MODELS 5, 10, 20, 30
• RED LINE Wheeled Extinguisher Models 150-D, 350-D
• Dry Chemical Hand Portable Fire Extinguishers

  • Types of Ansul-Dry Chemicals for extinguishers

• FORAY Dry Chemical Suppressing Agent
• PLUS-FIFTY C Dry Chemical Suppressing Agent
• Purple-K Dry Chemical Suppressing Agent

 

 

 

    ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเรา

เนื้อหา

สินค้าและระบบได้มาตรฐานโลก

our standard

ข้อมูลติดต่อ

   บริษัท ธนธรกุล จำกัด
209 ซอยอ่อนนุช 70/1, ประเวศ
กรุงเทพฯ 10250
   โทร : (+66 or 0) 2704 6341 to 2,
(+66 or 0) 2704 6430 to 1
   แฟ็กซ์ : (+66 or 0) 2704 6434
   อีเมล : info@ttkfire.com
   เว็บไซต์ : www.ttkfire.com

Search